Դեպի շահույթ` օգտվելով մեր ծառայություններից:

ծառայությունները մատուցվում են որակավորված մասնագետների կողմից, նորագույն հաշվապահական ծրագրերով, որոնք հասանելի են, և ամենակարևորը որակյալ:

Օգտակար նյութեր




Շրջանառության հարկ



Եկամտահարկ



Պարտադիր սոցվճարներ



Ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ)



Ակցիզային հարկ



Հաստատագրված վճարներ



Արտոնագրային վճարներ



Գույքային հարկեր



Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ